Prowadzenie duńskiej księgowości

Duńska księgowość – Wstęp

W Danii, księgowość jest istotnym aspektem dla każdej formy działalności gospodarczej. Niemniej jednak, należy pamiętać, że prowadzenie księgowości w przypadku jednoosobowej działalności może różnić się od prowadzenia księgowości w przypadku spółek czy innych przedsiębiorstw. Różnice te dotyczą np. poziomu trudności, terminów, wymaganej dokumentacji, podatków i przepisów prawnych. Dlatego, przedsiębiorca, który chce założyć działalność w Danii, powinien dokładnie zapoznać się z tymi zagadnieniami. Warto jednak zauważyć, że istnieją dwie możliwe opcje: prowadzenie księgowości samodzielnie lub skorzystanie z pomocy księgowych. W Danii, łatwo dostępne są usługi księgowe, jednak przedsiębiorca powinien wybrać zaufane biuro księgowe. ksiegowosc w danii - zakres

Ustawa regulująca obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych

Akt prawny z 2001 roku dotyczący sprawozdawczości finansowej (z wprowadzonymi zmianami w 2015 roku) jest istotnym dokumentem, który powinien być zaznajomiony przez każdego przedsiębiorcę, niezależnie od tego, czy prowadzi on działalność w Danii, czy dopiero planuje jej założenie. W tym dokumencie znajdują się ważne informacje dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych, klasyfikacji przedsiębiorstw według kategorii A, B, C i D oraz wymogów związanych z audytem duńskich firm.

Sprawozdania finansowe w Danii

Zgodnie z danymi zawartymi w Ustawie o sprawozdawczości finansowej, głównym elementem księgowości firm w Danii jest sporządzanie sprawozdań finansowych. Oprócz tego, w dokumencie tym można również znaleźć podział duńskich przedsiębiorstw na cztery klasy.

Klasa A:
Klasa B:
Klasa C:
Klasa D:

Ważne akty prawne w Danii

Ta strona zawiera wiele ważnych informacji na temat księgowości w Danii. W przypadku potrzeby uzyskania bardziej szczegółowej wiedzy, warto zapoznać się z wymienionymi poniżej aktami prawnymi.

 1. Jeśli przedsiębiorca planuje założyć swoją własną działalność w Danii, powinien zapoznać się z ustawami dotyczącymi księgowości w tym kraju:
  • Ustawa o rachunkowości z 1998 roku zawiera informacje dotyczące organizacji rachunkowości, prowadzenia dokumentacji oraz ewidencji gospodarczej.
  • Ustawa o sprawozdawczości finansowej z 2001 roku (DFSA), wraz z wprowadzonymi zmianami w 2015 roku, zawiera przepisy dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych oraz podziału przedsiębiorstw na klasy A, B, C i D.
 2. Dla przedsiębiorcy istotne mogą być również następujące akty prawne:
  • Prawo o Kontaktach - ustawa, która reguluje zawieranie umów.
  • Konwencja ONZ w sprawie Międzynarodowej Sprzedaży Towarów - traktat międzynarodowy, który reguluje handel międzynarodowy.
  • Umowa o współpracy przemysłowej, naukowej i technicznej z 1974 roku.
  • Umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu z 1976 roku (wraz ze zmianami wprowadzonymi w 1992 roku).
  • Umowa o współpracy gospodarczej z 1976 roku.
  • Umowa o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji z 1990 roku.
  • Umowa o współpracy w zakresie energetyki z 1990 roku.
  • Umowa o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska z 1990 roku.
  • Umowa o pomocy wzajemnej w sprawach celnych z 1992 roku.
  • Umowa między byłym Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa RP a Ministerstwem Środowiska i Energii Królestwa Danii w sprawie pomocy dla sektora energetycznego i środowiska z 1995 roku.
  • Umowa między Ministerstwem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej RP a Ministerstwem Żywności, Rolnictwa i Rybołówstwa Królestwa Danii o pomocy technicznej i współpracy z 1999 roku.
  • Umowa między Ministerstwem Gospodarki RP i Ministerstwem Handlu i Przemysłu Królestwa Danii w sprawie rozwijania i umacniania sektora prywatnego w Polsce z 1999 roku.
ksiegowosc dania - delegacja

Prowadzenie księgowości firm jednoosobowych (Enkeltmandszirksmhed)

Ten rodzaj działalności gospodarczej nie wymaga sporządzania rocznych sprawozdań finansowych, jedynie sprawozdań podatkowych. Działalność jednoosobowa jest prosta w prowadzeniu, ponieważ podatek jest deklarowany tylko na jednym zeznaniu podatkowym. Zeznanie to trzeba złożyć raz na 3 lub 6 miesięcy. Właściciele firm jednoosobowych odprowadzający podatki i składki mają takie same świadczenia emerytalne i zdrowotne jak osoby pracujące w Danii.

Obowiązek audytu duńskich firm

W ustawie o sprawozdawczości finansowej zawarte są informacje dotyczące kontroli sprawozdań finansowych. Wymieniony jest audyt wewnętrzny, który jest obowiązkowym elementem planowania i modyfikacji systemów księgowych duńskich firm. Ponadto, niezależni audytorzy przeprowadzają audyt, który jest również częścią procesu kontroli sprawozdań finansowych.

Plan duńskich kont księgowych

Plan kont księgowych w Danii to specjalny układ kont, który został stworzony w celu zapewnienia przejrzystości ewidencji gospodarczej firm. Szczegółowa lista zawiera kolejność poszczególnych kont w księdze, co ułatwia prowadzenie ewidencji. Dzięki temu planowi firmy są w stanie łatwiej i dokładniej monitorować swoje finanse.

Układ klas kont odnoszących się do struktury rachunku zysków i strat
Układ klas kont odnoszący się do bilansu
Grupa konta "aktywa trwałe" składa się z pięciu kont, w tym: 112 (rzeczowe aktywa), 11120 (samochody), 11121 (odpisy umorzeniowe na samochody), 11130 (meble) i 11131 (odpisy umorzeniowe na meble). Te konta zawierają informacje o majątku trwałym przedsiębiorstwa, takim jak nieruchomości, pojazdy, maszyny, wyposażenie, które mają służyć przedsiębiorstwu przez dłuższy czas.

Grupa konta "aktywa obrotowe" składa się z czterech kont, w tym: 121 (zapasy), 12110 (skład), 122 (należności), 12210 (należności od odbiorców), 12220 (rozliczenia międzyokresowe), 123 (środki pieniężne), 12310 (kasa), 12320 (rachunek bankowy) i 1230 (rachunek oszczędnościowy). Na tych kontach księgowane są wartości związane z aktywami, które są wykorzystywane w działalności bieżącej firmy, takie jak zapasy, należności od klientów, środki pieniężne.

Grupa konta "kapitały" obejmuje trzy konta, w tym: 121 (kapitał zakładowy), 134 (kapitał rezerwowy) i 135 (wynik finansowy). Konta te zawierają informacje o kapitale przedsiębiorstwa, zarówno tym początkowym, jak i tym zgromadzonym w wyniku działalności.

Grupa konta "zobowiązania" składa się z siedmiu kont, w tym: 141 (zobowiązania długoterminowe), 14110 (kredyty hipoteczne), 142 (zobowiązania krótkoterminowe), 14210 (kredyt obrotowy), 14220 (wierzytelności), 14230 (z tytułu dodatku do emerytur), 14240 (z tytułu składek na rynek pracy), 14250 (rozliczenia podatku) i 14290 (inne zobowiązania). Na tych kontach księgowane są wartości związane z zobowiązaniami przedsiębiorstwa, takie jak zobowiązania podatkowe, kredyty czy też wierzytelności.

Odpisy

Księgowość duńskich spółek

Ten tekst mówi o różnicach w księgowości firm jednoosobowych oraz duńskich spółek klasy B, C i D. Duńskie spółki mają bardziej skomplikowaną księgowość, w tym obowiązek przygotowywania szczegółowych sprawozdań finansowych, takich jak rachunek zysków i strat, opis działalności zarządu, rachunek przepływów, wykaz zmian w kapitale własnym, bilans oraz informacje dodatkowe. Wszystkie spółki notowane na rynku regulowanym w Danii muszą również stosować standardy MSSF, które są przyjęte przez Unię Europejską.

Warto zauważyć, że firmy z Danii muszą płacić podatek CIT w wysokości 22%. Ponadto, jeśli firma osiągnie zysk przekraczający 50 000 koron w ciągu roku, to musi również zapłacić podatek VAT w wysokości 25%.

Import i eksport w Danii

W Danii najczęściej importowanymi produktami są samochody oraz inne pojazdy z silnikami, maszyny oraz aparaty telefoniczne. Natomiast najczęściej eksportowane produkty to leki, chemikalia, mięso, zespoły prądotwórcze oraz produkty mleczarskie, takie jak ser i twaróg.

Warto zauważyć, że w Danii obowiązują specjalne przepisy dotyczące produktów spożywczych, które są importowane i eksportowane. Wymagane jest, aby wszystkie produkty spożywcze posiadały naklejkę z informacjami na temat składu w języku duńskim oraz spełniały kryteria używania konserwantów. Ponadto, produkty, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia, takie jak leki czy chemikalia, muszą posiadać stosowne ostrzeżenie na opakowaniu. ksiegowosc w danii - substancje chemiczne

Firma w Danii – Aktywa

Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe

FAQ

Które organizacje są odpowiedzialne za kontrolę przedsiębiorstw w Danii?
W Danii istnieją dwie instytucje rządowe, które zajmują się kontrolą nad sprawozdawczością finansową, księgowością oraz audytem:
Przez jaki okres czasu pracodawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji pracowniczej?
Pracodawcy w Danii muszą przechowywać dokumentację swoich pracowników przez okres 5 lat, nawet po rozwiązaniu umowy.

Jakie źródła informacji mogą okazać się przydatne dla przedsiębiorców w Danii?
Duński Urząd ds. Działalności Gospodarczej zapewnia ważne informacje dotyczące rejestracji, księgowości oraz działalności firm w Danii. Na stronie internetowej tej instytucji (https://erhvervsstyrelsen.dk/) można znaleźć istotne informacje o duńskich firmach, takie jak ich nazwy, adresy, numery rejestracyjne, rodzaj działalności, daty założenia i likwidacji, dane właścicieli, wspólników i zarządu, liczbę pracowników oraz dane dotyczące księgowości, bilansu i sprawozdawczości finansowej. Strona ta dostarcza również informacji o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych.

Które produkty wymagają oznaczenia znakiem CE?
Wyroby takie jak zabawki, maszyny, kotły wodne o sprawności energetycznej, wyposażenie do użytku w atmosferach potencjalnego wybuchu, nieautomatyczne urządzenia wagowe, urządzenia gazowe, zbiorniki ciśnieniowe, zamrażarki i chłodziarki o sprawności energetycznej, wyposażenie terminali telekomunikacyjnych, rekreacyjne łodzie i jachty, urządzenia diagnostyczne (in vitro), instalacje linowe do przewozu ludzi, wyroby budowlane, aktywne implanty medyczne, dźwigi oraz środki ochrony indywidualnej powinny zostać oznaczone znakiem CE.

Czy niezgłoszenie się do urzędu w Danii niesie za sobą konsekwencje w postaci kary?
Jeśli ktoś nie rozliczy się lub nie złoży deklaracji w odpowiednim terminie, może ponieść konsekwencje w postaci kary finansowej, która może wynieść do pięciu tysięcy koron.

Czy w Danii obowiązuje stała stawka ulgi podatkowej?
Jakie znaczenie mają zwroty "Skat tiludbetaling" i "Restskattilbetaling" na decyzjach urzędu w Danii?
Cofnij odpowiedź

Dodaj komentarz
100 odpowiedzi na artykuł "Księgowość w Danii"

Sebastian Czyż
Cześć! Jakie miasta warto odwiedzić w Danii, oprócz Kopenhagi?
ODPOWIEDZ
Przemysław Zięba
Dania ma wiele urokliwych miast, które zasługują na odwiedzenie. Poza Kopenhagą, polecam szczególnie dwie inne miejscowości. Po pierwsze, Aarhus. To drugie pod względem wielkości miasto w Danii i oferuje bogatą kulturę oraz wiele ciekawych atrakcji, takich jak Muzeum Sztuki ARoS czy Ogrody Botaniczne.
Sebastian Czyż
Aarhus brzmi fascynująco! Co jeszcze polecasz?
Przemysław Zięba
Zdecydowanie warto wybrać się do Odense. To miasto jest znane jako miejsce urodzenia Hansa Christiana Andersena, słynnego baśniopisarza. Możesz odwiedzić jego dom rodzinny, który został przekształcony w muzeum, oraz spacerować po urokliwych uliczkach starówki.
Sebastian Czyż
Czy są jakieś mniejsze miasta, które też warto zobaczyć?
Przemysław Zięba
Oczywiście! Jeśli lubisz nastrojowe miasteczka nad morzem, koniecznie odwiedź Skagen. To urocze miasteczko na północy Danii, gdzie Morze Północne spotyka się z Bałtykiem. Miejsce to przyciąga artystów ze względu na swoje malownicze krajobrazy.
Sebastian Czyż
Dziękuję jeszcze raz! Do zobaczenia!
Alicja Ferko
Jakie są główne wyzwania związane z prowadzeniem księgowość po polsku w Danii?
'
ODPOWIEDZ
Janusz Karlik
Jednym z głównych wyzwań jest bariera językowa. Choć wiele biur księgowych w Danii oferuje usługi po polsku, to nie zawsze łatwo znaleźć odpowiednie rozwiązanie dostosowane do specyfiki polskiego biznesu.
Eugeniusz Grycz
Jakie są obecne trendy w doradztwo księgowe Dania?
ODPOWIEDZ
Kamil Paduch
W ostatnich latach wiele się zmieniło w branży księgowej w Danii. Jednym z głównych trendów jest rosnące zainteresowanie usługami doradców podatkowych online.123
Eugeniusz Grycz
Czyli firmy coraz częściej korzystają z usług księgowych dostępnych w sieci?
Kamil Paduch
Dokładnie tak! Wielu przedsiębiorców docenia wygodę i oszczędność czasu, jaką niosą za sobą rozwiązania online. To pozwala im skupić się bardziej na prowadzeniu biznesu, a mniej na aspektach księgowości.
Natalia
Cześć pomożecie? Jak wystawić fakturę dla firmy duńskiej?
ODPOWIEDZ
Michał Pitera
Wystawienie faktury dla firmy duńskiej jest podobne do wystawienia faktury dla jakiejkolwiek innej zagranicznej firmy. Upewnij się, że na fakturze zawarte są niezbędne dane, takie jak nazwa firmy, adres, numer VAT, numer konta bankowego, data wystawienia, numer faktury, opis usług lub towarów, kwota netto, stawka VAT i kwota brutto. Pamiętaj również o poprawnym zastosowaniu odpowiedniej stawki VAT, która obowiązuje w Danii (np. 25% dla większości usług). Warto także dodać informację, że usługi lub towary są sprzedawane na rzecz firmy z Danii. Jeśli potrzebujesz dalszych informacji, daj znać, a postaram się pomóc! Powodzenia z wystawieniem faktury!
Marian Kolasa
Jak rozliczyć VAT w Danii?
ODPOWIEDZ
Paweł Buras
Rozliczenie VAT w Danii wymaga zarejestrowania się jako płatnik VAT, zbierania faktur i dokumentów związanych z działalnością, składania deklaracji VAT elektronicznie, opłacenia VAT na podstawie zadeklarowanych kwot, a w przypadku prowadzenia działalności międzynarodowej - spełnienia dodatkowych wymogów. Warto skorzystać z pomocy biura księgowego, aby upewnić się, że rozliczenie jest zgodne z przepisami podatkowymi.
Aleks Jeż
Czy biuro Księgowe Dania oferuje wsparcie w zakresie rozliczeń podatkowych?
ODPOWIEDZ
Aniela Kubit
Tak, biuro Księgowe Dania specjalizuje się w kompleksowej obsłudze księgowej i podatkowej.
Łucja Suchań
Jakie biuro rachunkowe w Danii polecacie dla małych przedsiębiorstw?
ODPOWIEDZ
Miłosz
Polecam firmę ragnum.dk
Hugo Kost
Mają tam dobra księgowa Dania jak najbardziej polecam
Wiktor
Siemka. Czy duński klimat jest przyjazny turystom przez cały rok, czy są okresy, które warto unikać?
ODPOWIEDZ
Bartosz Truchan
Hej! Klimat w Danii różni się w zależności od pory roku. W zasadzie można zwiedzać Danię przez cały rok, ale każda pora ma swoje zalety i wady.
Wiktor
Czy możesz mi powiedzieć, jakie są typowe warunki pogodowe w Danii w różnych okresach?
Bartosz Truchan
Wiosna (marzec-maj) jest zwykle przyjemna, a temperatury wzrastają, roślinność kwitnie, więc to dobry czas na zwiedzanie ogrodów i parków. Lato (czerwiec-sierpień) jest ciepłe, z temperaturami około 20-25°C, co sprzyja wypoczynkowi na plażach i aktywnościom na świeżym powietrzu. Jesień (wrzesień-listopad) jest chłodniejsza, ale barwne liście tworzą piękne krajobrazy. Zima (grudzień-luty) jest zimna i wilgotna, ale to również okres, kiedy można doświadczyć duńskiej atmosfery świąt Bożego Narodzenia.
Ksawery Świder
Czy usługi księgowe Dania obejmują także przygotowywanie deklaracji podatkowych i rozliczeń podatkowych?
ODPOWIEDZ
Celina
Tak, usługi księgowe w Danii zazwyczaj obejmują również przygotowywanie deklaracji podatkowych i rozliczeń podatkowych.
Ernest Waniczek
Czy księgowość dla firm w Danii obejmuje tylko prowadzenie ksiąg rachunkowych, czy również rozliczenia podatkowe i raportowanie finansowe?
ODPOWIEDZ
Mateusz
Cześć! Księgowość dla firm w Danii nie ogranicza się tylko do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obejmuje także rozliczenia podatkowe oraz raportowanie finansowe.
Artur Jackowski
To się nazywa profesjonalne biuro rachunkowe Dania. :)
Anastazja
Jakie są kryteria, które warto brać pod uwagę przy wyborze odpowiedniego duńskie biuro rachunkowe dla swojego przedsiębiorstwa?
ODPOWIEDZ
Patryk Bronowski
Przy wyborze duńskiego biura rachunkowego warto wziąć pod uwagę kilka kluczowych kryteriów. Po pierwsze, zwróć uwagę na doświadczenie biura rachunkowego i jak długo działają na rynku. Ważne jest, aby mieć do czynienia z firmą, która ma już za sobą udane projekty i dobre opinie.
Łukasz Chrostowski
Witam, dla dwóch kolegów szukam biuro rachunkowe Aarhus i okolice i
biuro rachunkowe Aalborg i okolicem jeśli Państwo mają jakieś oferty proszę pisać!
ODPOWIEDZ
Kalina Woźnicka
Szukam dobrej księgowej Dania. Zapraszam do kontaktu z ofertą,
ODPOWIEDZ
Kacper Hymon
Dołączam do tematu - poszukuję księgowego w Danii
Sergiusz Antoniak
Gdzie znaleźć księgowego w Danii. Czy istnieją specjalne portale internetowe lub strony, które pomagają w znalezieniu księgowego w Danii?
ODPOWIEDZ
Klaudiusz
Istnieje kilka sposobów, aby znaleźć księgowego w Danii. Możesz zacząć od szukania na specjalnych portalach internetowych lub stronach, które pomagają w znalezieniu usług księgowych.
Andrzej Skibiński
Witam, polecicie mi najlepsze biuro rachunkowe w Danii? :-)
ODPOWIEDZ
Mariusz
Znam parę dobrych firm
- soltier.dk
- radner.dk
-proaktif.dk
Katarzyna Cich
Mariusz, poszukuje biuro rachunkowe Kopenhaga i okolice, znasz może jakieś?
Gabriel Mrówka
Czy polskie biuro rachunkowe w Danii świadczy usługi w języku polskim, czy również w języku duńskim?
ODPOWIEDZ
Judyta421
Większość polskich biur rachunkowych w Danii świadczy usługi w języku polskim, aby zaspokoić potrzeby polskich przedsiębiorców działających na terenie Danii. To pozwala na łatwiejszą komunikację i zrozumienie szczegółów związanych z księgowością i podatkami.
Kuba Bereza
Czy biura rachunkowe w Danii mają doświadczenie w prowadzeniu księgowości dla różnych branż, na przykład dla firm technologicznych, produkcyjnych czy usługowych?
ODPOWIEDZ
Sławomir422
Biura rachunkowe w Danii zazwyczaj mają doświadczenie w obsłudze klientów z różnych branż. Mają szerokie zaplecze w zakresie prowadzenia księgowości dla firm technologicznych, produkcyjnych, usługowych i wielu innych.
bartek4
Szukam tanie biuro rachunkowe w Danii, ktoś coś może zaoferować?
Hubert Sokół
Poszukuje księgowa z językiem polskim w Danii
Adrian44
Czy księgowość w Danii jest bardziej skomplikowana dla przedsiębiorstw międzynarodowych, które działają w kilku krajach?
ODPOWIEDZ
Martyna4214
Tak, księgowość dla przedsiębiorstw międzynarodowych, które działają w kilku krajach, może być bardziej skomplikowana w porównaniu do firm działających wyłącznie w Danii. Wynika to z różnic w przepisach podatkowych, rachunkowości i wymogach raportowania między poszczególnymi krajami.
Hubert Strzelczyk
Czy duński podatek dochodowy obejmuje wszystkie źródła dochodu, czy istnieją jakieś wyjątki lub zwolnienia?
ODPOWIEDZ
Julita Kowaleska
Duński podatek dochodowy ogólnie obejmuje większość źródeł dochodu, ale istnieją pewne wyjątki i zwolnienia. W większości przypadków, dochód uzyskiwany z pracy, działalności gospodarczej, wynajmu nieruchomości, czy kapitałów podlega opodatkowaniu.
Daniel
Czy duński VAT jest zintegrowany z podatkiem dochodowym, czy stanowi oddzielny podatek?
ODPOWIEDZ
Paweł Wolański
Duński VAT (podatek od wartości dodanej) jest oddzielnym podatkiem i nie jest zintegrowany z podatkiem dochodowym. To oznacza, że VAT to odrębna danina, którą przedsiębiorcy płacą od wartości dodanej do towarów i usług, które oferują.
Daniel
Rozumiem. Czy to oznacza, że przedsiębiorstwa muszą prowadzić osobne rozliczenia dla VAT i podatku dochodowego?
Paweł Wolański
Tak, dokładnie. Przedsiębiorstwa muszą prowadzić oddzielne rozliczenia dla VAT i podatku dochodowego. Rozliczenia podatku dochodowego dotyczą zysków i strat przedsiębiorstwa, a VAT jest obliczany i odprowadzany od wartości dodanej do towarów lub usług, które sprzedają.
Wioleta Załuska
Hej! Jakie jest obecnie stawki VAT w Danii i czy istnieją różnice w zależności od rodzaju towarów lub usług?
ODPOWIEDZ
Andrzej85
Obecnie w Danii istnieją trzy stawki podatku VAT. Pierwsza stawka to 25%, która jest stosowana do większości towarów i usług, takich jak artykuły spożywcze, ubrania, elektronika, usługi telekomunikacyjne itp.
Jan Jackiewicz
Jakie są różnice między danymi standardami księgowość Dania a standardami międzynarodowymi (np. IFRS)?
ODPOWIEDZ
Bartłomiej Góra
Oczywiście, chętnie wyjaśnię. Standardy księgowości różnią się w zależności od kraju lub regionu. W Danii stosuje się lokalne standardy księgowe, znane jako "danske regnskabsstandarder" lub "danske årsregnskabsstandarder", ale dla międzynarodowych firm i większych przedsiębiorstw często stosuje się Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) opracowane przez Międzynarodową Radę Standardów Rachunkowości (IASB).
Anita Sawka
Hejka, Czy możecie polecić jakieś interesujące książki, filmy lub muzykę związane z Danią?
ODPOWIEDZ
Patryk Topa
Mogę polecić kilka rzeczy. Jeśli chodzi o książki, "Książę" autorstwa Andersena Krystoń i "Wojna światów" napisana przez Martina Heideggera to dwie znakomite powieści duńskich autorów.
Olga Skibińska
Dodatkowo, polecam "Hrabia Monte Christo" Alexandra Dumas, która zawiera fascynujące opisy duńskiej kultury i historii.
Anita Sawka
Dzięki za te propozycje! A co z filmami?
Kacper
O ile filmy duńskie mają wiele do zaoferowania! "Festen" (Święto), "Idioci" i "Drive" to trzy znakomite duńskie filmy, które z pewnością warto zobaczyć.
Anita Sawka
Super, dzięki za wskazówki i polecenia!
Patryk Topa
:)
Mateusz Ogrodowski
Hej, szukam polskie biuro rachunkowe Aalborg i polskie biuro rachunkowe Aarhus
Celestyn Bernacki
Czy duńska rachunkowość jest bardziej skomplikowana dla zagranicznych firm działających w Danii?
ODPOWIEDZ
Dawid Marecki
Tak, duńska rachunkowość może być bardziej skomplikowana dla zagranicznych firm ze względu na specyficzne przepisy podatkowe i regulacje.
Celestyn Bernacki
Czy możesz podać przykłady tych specyficznych przepisów?
Dawid Marecki
Oczywiście! Duński system podatkowy ma swoje własne stawki podatkowe, zwolnienia podatkowe i przepisy dotyczące rozliczeń. Zagraniczne firmy muszą zrozumieć te przepisy i wiedzieć, jakie obowiązki podatkowe mają w Danii.
Jolanta
prowadzenie księgowości w Danii jest bardzo fajne.
Sebastian2
Jakie są główne zadania i odpowiedzialności duński księgowy?
ODPOWIEDZ
Krzysztof
Prowadzenie księgowości to rejestracja i monitorowanie transakcji finansowych, takich jak zakupy, sprzedaż, płatności i przychody. Księgowy dba o utrzymanie dokładnych danych finansowych firmy.
Jarosław Biliński
Duńska księgowa jest fajna!
Karol
Czy istnieją jakieś specyficzne przepisy podatkowe czy regulacje dotyczące prowadzenia duńska księgowość?
ODPOWIEDZ
Natalia Płońska
Tak, w duńskiej księgowości istnieje wiele specyficznych przepisów podatkowych i regulacji, których należy przestrzegać. Duński system podatkowy jest dość rozbudowany, dlatego ważne jest, aby być dobrze zaznajomionym z obowiązującymi przepisami.
Remigiusz Lepkowsk
Poszukuje księgowa dla firmy w Danii. Chętne osoby proszę zgłaszać się pod komentarzem.
ODPOWIEDZ
Olga Kłos
Dania księgowy po polsku może być?
Remigiusz Lepkowsk
Jak najbardziej księgowy do firmy Dania po polsku może być. :)
Łukasz747
Czy prowadzenie księgowości dla firmy w Danii jest skomplikowane?
ODPOWIEDZ
Rozalia422
To zależy od wielu czynników. Prowadzenie księgowości w Danii może być wymagające, ale niekoniecznie skomplikowane, jeśli masz odpowiednią wiedzę i wsparcie.
Mateusz Balicki
Jak znaleźć księgowego w Danii, oczywiście dobrego. :)
ODPOWIEDZ
Serwacy
Wujek Google zawsze pomoże - wpisz sobie takie słowa:
księgowa Dania
księgowy Dania
Szukam księgowej Dania

I znajdziesz. :-)
Leon Toma
Szukam księgowa Aarhus, bądź księgowość Aalborg
ODPOWIEDZ
Zofia Kasza
Mogę dać namiary na Aarhus
Maciej Bien
Czy znasz jakieś dobrze polecane firmy księgowość Kopenhaga, które są znane z wysokiej jakości usług?
ODPOWIEDZ
Anastazja Gruszka
Też jestem ciekawa...
Aneta Janos
Jakie są cechy charakteryzujące profesjonalna księgowość Dania?
ODPOWIEDZ
Tytus
Przede wszystkim, profesjonalna księgowość charakteryzuje się wysoką dokładnością i rzetelnością. Firmy księgowe powinny być skrupulatne w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i raportowaniu finansowym, aby zapewnić wiarygodne informacje dla swoich klientów.
Bartłomiej
Heej, Nnajlepszy księgowy w Danii możecie mi polecić jakiegoś? :-)
ODPOWIEDZ
Tomasz
Osobiście mogę polecić: radner.dk
Bartłomiej
Dzięki!
Dariusz Sitek
Czy firma księgowa Dania specjalizuje się w obsłudze konkretnych branż czy obsługuje różnego rodzaju przedsiębiorstwa?
ODPOWIEDZ
Dorota Szafrańska
Firma księgowa może obsługiwać klientów z branży usługowej, handlowej, IT, produkcji czy też branży kreatywnej. Często mają doświadczenie w pracy z firmami o różnych profilach działalności.
Piotr Ossowski
Jakie są usługi oferowane przez biuro rachunkowe Dania?
ODPOWIEDZ
Kaja
Biura rachunkowe w Danii oferują szeroki zakres usług związanych z księgowością i finansami dla różnych firm i przedsiębiorców.
Piotr Skawiński
Poszukuję księgowej w Danii na już!
Oskar Masłowski
Jakie umiejętności i kwalifikacje musi posiadać polski księgowy Dania?
ODPOWIEDZ
Kamil
Pracuję jako księgowy w Danii. Oczywiście, jest kilka kluczowych umiejętności i wymagań, które są istotne dla tej pracy. Przede wszystkim, bardzo ważne jest dobre zrozumienie zarówno polskiego, jak i duńskiego systemu podatkowego i przepisów księgowych.
Chcę założyć firmę w Danii.