Duński biznes

Dania jest atrakcyjnym krajem dla osób chcących założyć własną firmę, ze względu na swoją popularność i dogodne warunki biznesowe. Kraj ten jest liderem w rankingach biznesowych i przyciąga zagranicznych przedsiębiorców. Przed założeniem firmy w Danii należy zapoznać się z przepisami, podatkami, terminami, opłatami oraz dokumentami, aby uniknąć pułapek biznesowych.

Podstawowe informacje dotyczące zakładania i prowadzenia firmy w Danii

W gospodarce Danii obowiązuje zasada wolnego rynku, swobodnej konkurencji i braku ograniczeń dla prowadzenia własnego biznesu. Regulacje dotyczące zakładania firmy w Danii są takie same dla wszystkich obywateli UE:

Rodzaje działalności gospodarczych w Danii

Jeśli chodzi o prowadzenie własnej firmy w Danii, istnieją pewne zalety i wady, dlatego warto dokładnie rozważyć, czy jesteśmy gotowi na takie wyzwanie i pracę na własny rachunek. Warto również wybrać formę prawną, która najlepiej odpowiada naszym możliwościom i zdolnościom. firma w danii - ustawy Wszystkie formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej są dostępne dla zarówno krajowych, jak i zagranicznych podmiotów w równym stopniu.

Enkeltmandszirksmhed - indywidualna działalność gospodarcza lub samo zatrudnienie

W Danii popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest samozatrudnienie, gdzie osoba działa na własny rachunek i pod własnym nazwiskiem lub pod nazwą firmy, którą wcześniej ustaliła. Taka firma ma również możliwość zatrudniania pracowników.

Jednoosobowa działalność gospodarcza stanowi najprostszą formę prowadzenia biznesu w Danii. Oznacza to, że wszelkie aktywa i pasywa należą do właściciela, który osobiście odpowiada za wszelkie zobowiązania finansowe wynikające z działalności gospodarczej.

W jednoosobowej działalności gospodarczej decyzje podejmuje tylko jej założyciel, a nikt inny nie ma wpływu na sposób jej prowadzenia. Osoby prowadzące tę formę biznesu posługują się swoim osobistym numerem ewidencyjnym CPR. W przypadku wyboru samozatrudnienia, rejestracja odbywa się poprzez Erhvervsstyrelsen (https://erhvervsstyrelsen.dk/).

Poniżej przedstawione są zalety i wady prowadzenia działalności na zasadzie samozatrudnienia:

Plusy:
 1. Firma, której roczny dochód nie przekracza 50 tysięcy koron, nie musi być wpisana do rejestru płatników VAT.
 2. Właściciel firmy może udzielić pełnomocnictwa innym osobom do działania w imieniu firmy.
 3. Podatek od działalności gospodarczej jest deklarowany na jednym zeznaniu podatkowym, co oznacza, że przychód jest opodatkowany tylko raz.
 4. Nie jest wymagane zgromadzenie kapitału zakładowego, co zmniejsza koszty założenia firmy.
 5. Prowadzenie działalności na zasadzie samozatrudnienia jest łatwe i prostsze niż w przypadku innych form biznesowych.
 6. Duńska administracja pomaga w załatwianiu formalności związanych z rejestracją działalności, co ułatwia proces.
 7. Minimalne koszty założenia firmy wynoszą około 10 tysięcy koron duńskich (DKK), czyli 5 tysięcy złotych.

Minusy:
 1. W przypadku śmierci właściciela, firma zostaje zlikwidowana, jednak jej majątek nie jest wydzielony z całości majątku założyciela, co utrudnia zbycie firmy jako całości.
 2. Działalność w formie samozatrudnienia wiąże się z nieograniczoną odpowiedzialnością majątkową za zobowiązania firmy, ponieważ nie ma rozdzielności między majątkiem prywatnym a biznesowym.
 3. Firma działająca w formie samozatrudnienia nie ma możliwości opodatkowania swoich przychodów osobno.
firma w danii - opodatkowanie Właściciel firmy ma trzy możliwości wyboru sposobu opodatkowania swojej działalności:
A/S - spółka akcyjna (Aktieselskab – A/S)
Inną opcją jest utworzenie spółki akcyjnej, która składa się z zarządu, dyrekcji lub rady nadzorczej wybieranych podczas spotkań ogólnych, a składającej się przynajmniej z trzech osób (aby zapewnić zasadę większości głosów podczas podejmowania ważnych decyzji dotyczących spółki). Udziałowcy i współwłaściciele przedsiębiorstwa nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za długi firmy, jednak w przypadku kredytów banki mogą wymagać od nich żyrowania.

Poniżej przedstawiono informacje, które warto wiedzieć o zakładaniu spółki akcyjnej w Danii:
Wymagane elementy umowy założycielskiej to:
Po dokonaniu podpisania aktu założycielskiego i wpłacie kapitału początkowego na odpowiedni rachunek bankowy, posiadamy 6 miesięcy na zarejestrowanie naszej spółki w rejestrze handlowym w Danii. Cała procedura rejestracji przedsiębiorstwa zwykle trwa od 2 do 3 tygodni.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Anpartsselskab - ApS)
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Anpartsselskab - ApS) to jedna z najczęściej wybieranych form prawnych przez przedsiębiorców w Danii, a jej polski odpowiednik to spółka z o.o. Ta forma prawna pozwala na ograniczenie odpowiedzialności właścicieli, zwanych analitykami, za długi i zobowiązania firmy. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się dużą popularnością wśród osób, które pragną kontrolować swoją firmę rodzinna w pełni.

Anpartsselskab - ApS to duńska spółka, która ma status osoby prawnej i podlega przepisom ustawy dotyczącej prywatnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w Danii.Aby założyć taką spółkę za pośrednictwem kancelarii prawnej, trzeba się liczyć z kosztem wynoszącym od 3 tys. do 5 tys. koron duńskich.

Spółka jawna (Interesselskab – I/S)
Jeśli chcesz pracować na własny rachunek w Danii, możesz rozważyć założenie spółki jawnej. Wymagane jest zawiązanie takiej spółki przez co najmniej 2 osoby fizyczne lub prawne, które łączą swoje zasoby i wiedzę, aby osiągnąć wspólny cel. Partnerzy podejmują wspólne zobowiązania, a szczegóły ich wzajemnych zależności są określone w umowie założycielskiej. firma dania - spółka jawna Anpartsselskab – ApS vs Aktieselskab – A/S
 1. Duńska ustawa o spółkach (Selskabsloven) reguluje przepisy prawne obowiązujące zarówno dla jednej, jak i drugiej spółki.
 2. Orientacyjny koszt założenia spółki ApS przy pomocy profesjonalnej firmy prawniczej to od 3 do 5 tys. koron duńskich, a spółki A/S od około 4500 do 6000 DKK.
 3. Zarówno jedna, jak i druga spółka muszą mieć przynajmniej jednego właściciela.
 4. W obu spółkach to firma jest właścicielem kapitału, a nie poszczególni udziałowcy.
 5. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Danii wymagane jest posiadanie kierownictwa, a w spółce akcyjnej - kierownictwo i zarząd (opcjonalnie: rada nadzorcza).
 6. Wspólnicy spółki akcyjnej mają mniejszą swobodę w podejmowaniu decyzji w sprawach firmy w porównaniu do wspólników spółki z o.o.
 7. Zarówno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółka akcyjna, są zobowiązane do składania rocznych raportów (årsrapport), posiadania statutu (vedtægter) i dokumentów założycielskich (stiftelsesdokument).
 8. Duńskie przepisy regulujące prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej są do siebie zbliżone.
 9. Zarówno jedna, jak i druga spółka podlegają przepisom prawa podatkowego.
 10. Minimalna kwota kapitału początkowego dla spółki ApS wynosi 50 tysięcy koron duńskich, natomiast dla spółki A/S to minimum 500 tysięcy koron duńskich, w różnych formach aktywów, ale co najmniej 125 tysięcy DKK w gotówce.

Spółka komandytowa (Kommanditselskab – K/S)
Możliwe jest założenie w Danii spółki komandytowej, której tworzenie wymaga przynajmniej jednego komplementariusza, np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania firmy, a także kilku komandytariuszy, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki jedynie do wysokości kapitału startowego, który wnieśli. Innym rodzajem spółki komandytowej w Danii jest Partnerselskaber - P/S, która charakteryzuje się ograniczoną do wysokości udziałów odpowiedzialnością. Wspólnikami takiej spółki są publiczne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które odpowiadają za zobowiązania firmy jedynie w granicach wydzielonych w udziałach określonych kwot lub całkowitego kapitału zakładowego.

Odział firmy zagranicznej (Filialafudenlandskselskab)
Duński rynek pracy daje polskim przedsiębiorcom kolejną opcję, jaką jest utworzenie oddziału zagranicznej firmy. Zakładanie oddziału nie wymaga kapitału akcyjnego, ale proces zakładania jest dłuższy niż w przypadku zakładania spółek.

Polskim przedsiębiorcom przysługuje prawo do utworzenia oddziału swojej firmy w Danii, pod warunkiem, że zarejestrowana w Polsce spółka ma podobną formę prawną jak ta, która obowiązuje w Danii, np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ApS lub spółka akcyjna A/S.

Istotne informacje o oddziale firmy zagranicznej to:
 1. Aby założyć oddział firmy, jego nazwa powinna zawierać słowo "filial" oznaczające "oddział", a także nazwę spółki i państwa, w którym ma siedzibę.
 2. Rejestrację oddziału firmy można przeprowadzić poprzez stronę internetową duńskiego urzędu rejestracji przedsiębiorstw - erhvervsstyrelsen.dk.
 3. Do zarejestrowania oddziału firmy wymagane są niezbędne dokumenty.
 4. Aby zarejestrować się w Agencji Handlu i Przedsiębiorstw, należy wypełnić formularz rejestracyjny i przesłać go. Formularz ten musi zawierać określone informacje:
  • W formularzu rejestracyjnym należy podać nazwę polskiej spółki, która ma być zarejestrowana w Agencji Handlu i Przedsiębiorstw.
  • Należy również podać formę prawną firmy, czyli informację o tym, czy jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna itp.
  • W formularzu rejestracyjnym trzeba podać sumę kapitału akcyjnego, jaki posiada polska spółka.
  • Konieczne jest załączenie sprawozdania finansowego z ostatniego roku działalności polskiej spółki.
  • W formularzu rejestracyjnym należy podać numer KRS polskiej spółki.
  • Należy podać przedmiot działalności polskiej spółki oraz adres i nazwę duńskiego oddziału firmy.
  • W formularzu trzeba również podać przedmiot działalności oddziału.
  • Konieczne jest podanie danych personalnych osób reprezentujących polską spółkę.
  • Na końcu należy podać adresy podmiotów upoważnionych do podejmowania decyzji w imieniu duńskiej filii.
 5. Minimalna kwota kapitału zakładowego, jaką należy posiadać przy zakładaniu oddziału firmy w Danii, wynosi 80 tys. koron duńskich.
 6. Aby móc rozliczać podatek VAT, oddział firmy zagranicznej musi zostać zgłoszony do Urzędu Skarbowego (SKAT).
 7. Koszt założenia oddziału spółki w Danii przez prawnika wynosi około 8 tys. koron duńskich.
 8. Oddział spółki działający w Danii podlega pod duńskie prawo.
 9. Dyrektor duńskiej filii jest całkowicie odpowiedzialny za zobowiązania oddziału spółki.
 10. Co roku należy przesłać do Agencji Handlu i Przedsiębiorstw kopię 12-miesięcznego sprawozdania finansowego firmy.
 11. Jeśli chodzi o oddział spółki w Danii, podlega on 25% daninie dochodowej od osób prawnych. Natomiast w przypadku przedstawicielstwa zagranicznej firmy (Salgskontor) - brak kontekstu, więc nie jestem w stanie sparafrazować tego tekstu.

Przedstawicielstwo firmy zagranicznej (Salgskontor)
Innym sposobem prowadzenia działalności na duńskim rynku przez przedsiębiorców jest utworzenie przedstawicielstwa firmy zagranicznej, które ma za zadanie promowanie produktów i usług. Jednak takie przedstawicielstwo nie jest uprawnione do sprzedaży.

Przedstawicielstwo firmy zagranicznej działa wyłącznie w imieniu i na rzecz swojej firmy macierzystej, nie posiada własnej osobowości prawnej, a za wszystkie zobowiązania ponosi odpowiedzialność firma macierzysta. Duńskie przepisy prawne nie regulują kwestii dotyczących Salgskontor.

Stowarzyszenia spółdzielcze (Andelsforening / Brugsforening)
Stowarzyszenie spółdzielcze to jednostka prawna, która powstaje w oparciu o umowę stowarzyszeniową osób fizycznych. Umowa ta upoważnia stowarzyszenie do sprzedaży i przetwarzania produktów należących do jego członków, a także do kupna i sprzedaży towarów dla innych podmiotów. Członkowie stowarzyszenia spółdzielczego ponoszą ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania duńskiego biznesu. W nazwie stowarzyszenia spółdzielczego musi być zawarty skrót "A.m.b.a.", który określa jego formę prawną - czyli stowarzyszenie spółdzielcze z ograniczoną odpowiedzialnością.

Istotne aspekty związane z systemem podatkowym w Danii.

Jeśli prowadzisz działalność lub pracujesz w Danii, to podlegasz systemowi podatkowemu kraju, który jest progresywny - czyli wysokość progu podatkowego zależy od wysokości twojego dochodu. W Danii istnieje możliwość odliczenia od podatku składek ubezpieczeniowych, alimentów na dzieci, składek emerytalnych, kosztów transportu do pracy i wyżywienia. Niemniej jednak, duński urząd skarbowy ma prawo zweryfikować prawdziwość powyższych wydatków w ciągu siedmiu lat.

W przypadku prowadzenia działalności jako samozatrudniony w Danii, przychody z takiej działalności są traktowane jako przychody właściciela firmy i podatek od biznesu jest deklarowany w jednym zeznaniu podatkowym. Osoby prowadzące działalność samozatrudnienia w Danii mają prawo do świadczeń emerytalnych i zdrowotnych, podobnie jak osoby zatrudnione na umowę o pracę. Co kwartał lub co pół roku, należy złożyć deklarację podatkową (podatek dochodowy i VAT) przez stronę internetową duńskiego Urzędu Skarbowego (SKAT) za pomocą systemu LetLøn, który umożliwia prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników. firma dania - podatek dochodowy W przypadku założenia i prowadzenia spółki w Danii, podlegasz podatkowi od osób prawnych - CIT, który wynosi 22%. W przypadku, gdy roczne obroty danego przedsiębiorstwa przekroczą 20 tysięcy duńskich koron (DKK), staje się ono płatnikiem VAT, który wynosi 25%.

W Danii, osoby fizyczne płacą liniowy podatek dochodowy w wysokości 32%, który jest przekazywany na rzecz lokalnych władz. Ponadto, obowiązuje podatek progresywny, który wynosi 5,64% (dla dochodów poniżej 42 tys. koron duńskich) lub 15% (dla dochodów powyżej 42 tys. koron duńskich) i jest płacony na rzecz skarbu państwa. Podatek progresywny obejmuje zarówno dochody z pracy, jak i dochody kapitałowe. Obciążenie dochodu osoby fizycznej nie może przekroczyć 59%.

Co musisz wiedzieć o podatku VAT w Danii?
 1. Właściciel duńskiej firmy musi zarejestrować ją jako płatnika VAT przed rozpoczęciem świadczenia usług i sprzedaży towarów, a pracodawca ma na to 8 dni.
 2. W przypadku sprzedaży bądź wynajmu nieruchomości z dostawą energii, wody i gazu, opieki medycznej, edukacji, bankowości, transakcji ubezpieczeniowych oraz działalności kulturalnej, wysokość podatku wynosi 0%.
 3. Można zarejestrować firmę jako płatnika VAT przez stronę RUT, czyli Rejestr Zagranicznych Dostawców na stronie virk.dk.
 4. Stały 25% podatek VAT jest obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorstw sprzedających usługi lub towary w Danii i jest dodawany do ceny produktów lub usług.
 5. Zagraniczni pracownicy, którzy są zatrudnieni w Danii na okres od 3 miesięcy do 3 lat i zarabiają co najmniej 47,5 tys. koron duńskich, podlegają liniowemu podatkowi dochodowemu w wysokości 25%, z dodatkową składką na duński rynek pracy w wysokości 9%.
 6. Podatek VAT wynosi 25% i obejmuje wszystkie duńskie przedsiębiorstwa, których roczne obroty wynoszą więcej niż 50 tys. koron duńskich.
 7. Procedura odwrotnego obciążenia polega na tym, że spółki zagraniczne, które sprzedają towary i usługi duńskim przedsiębiorstwom, nie muszą doliczać duńskiego podatku VAT. W takiej sytuacji na fakturze nie jest naliczany podatek, a zamiast tego wpisywana jest jedynie wartość netto towaru lub usługi. Aby dokonać rozliczenia, nabywca powinien sam naliczyć i uiścić podatek VAT oraz podać swój numer rejestracyjny (CVR lub SE-nummer). Usługi objęte tym trybem to m.in.:
  • prace konserwacyjne i wszelkie naprawy,
  • prace budowlane,
  • leasing pracowniczy,
  • sprzątanie,
  • konferencje,
  • wydarzenia sportowe,
  • wystawy,
  • rozrywka.
 8. Numer SE jest przypisywany polskiej firmie zarejestrowanej w Danii jako płatnik podatku VAT. W przypadku braku takiej rejestracji, firma podaje jedynie swój NIP.
 9. Właściciel duńskiej spółki, który jednocześnie jest pracodawcą zatrudniającym pracowników, musi zarejestrować się jako pracodawca w Danii.
 10. Zagraniczni pracownicy (zarówno ci stałej jak i sezonowej pracy), których zatrudnia właściciel duńskiej firmy, podlegają różnym przepisom podatkowym zależnym od ich pochodzenia i czasu pobytu w Danii.
 11. Polskie firmy, nawet jeśli nie są płatnikami VAT w Danii, mogą ubiegać się o zwrot VAT-u od poniesionych kosztów w Danii.
 12. Odbiorca usług świadczonych w Danii ma obowiązek zarejestrować się jako płatnik VAT i uiścić podatek, nawet jeżeli otrzymuje usługi od przedsiębiorstw, które nie są zarejestrowane jako płatnicy VAT.
 13. W jaki sposób pracodawca powinien zatrudnić pracownika w firmie i jakie obowiązki z tym związane?

W jaki sposób pracodawca powinien zatrudnić pracownika w firmie i jakie obowiązki z tym związane?

Jeśli chcesz zatrudnić pracowników w Danii, powinieneś zapoznać się z prawem pracy i ustawami dotyczącymi różnych grup zawodowych. Jedną z tych ustaw jest "ustawa o dokumencie zatrudnienia", która wymaga, aby osoby zatrudnione przez co najmniej miesiąc na ponad 8 godzin tygodniowo otrzymały dokument z informacjami na temat najważniejszych warunków pracy.

W Danii często stosuje się układy zbiorowe, czyli porozumienia między pracodawcami (np. organizacjami pracodawców lub firmami) a pracownikami reprezentowanymi przez związki zawodowe lub zrzeszenia pracowników. Te układy dotyczą warunków pracy i mają na celu ochronę pracowników. W Danii, pracodawcy mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom ubezpieczenie od chorób zawodowych i wypadków, a także zapewnić szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy są również zobowiązani do wypłacania godziwej płacy i zapobiegania jakiejkolwiek dyskryminacji. W przypadku niestosowania się do tych zasad, związki zawodowe mają prawo do organizowania strajków, blokad i innych akcji protestacyjnych, aby negocjować lepsze warunki pracy. W Danii, związki zawodowe mogą również organizować konflikty pracownicze w celu zawarcia układu zbiorowego lub prowadzić spory zbiorowe w celu osiągnięcia porozumienia. Ponadto, w Danii istnieją przepisy dotyczące umów o oddelegowaniu pracowników za granicę.

Jakie informacje są istotne w procesie zgłaszania firmy do Rejestru Zagranicznych Świadczycieli Usług (RUT)? Co warto wiedzieć na ten temat?

W Danii, osoby, które chcą założyć i prowadzić własną działalność, mają obowiązek zarejestrować swoją firmę w Rejestrze Usługodawców Zagranicznych - RUT, przed rozpoczęciem pracy. W przypadku wprowadzenia zmian w firmie, takich jak zmiana adresu lub nazwy spółki, przedmiotu działalności lub kierownictwa, właściciele firmy muszą zgłosić te zmiany do RUT. Zgłoszenie takich zmian jest obowiązkowe i musi zostać dokonane najpóźniej w dniu, w którym zaczynają obowiązywać.

Jakie dodatkowe informacje warto poznać dotyczące Rejestru Usługodawców Zagranicznych (RUT): firma w danii - informacje Każda osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z usług w Danii, uznawana jest za usługodawcę w tym kraju.

BHP w Danii

W Danii osoby prowadzące własną działalność lub pracujące w duńskiej firmie muszą przestrzegać przepisów prawa pracy i BHP, które są opisane na stronie Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy (UIP). Nieprzestrzeganie tych przepisów grozi karą finansową lub wstrzymaniem wykonywanej pracy. firma dania - zadania pracodawcy W Danii, jeśli firma zatrudnia minimum 10 pracowników, jest zobligowana do utworzenia organizacji zajmującej się kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy. Firma musi również wyznaczyć inspektorów odpowiedzialnych za wdrożenie wszelkich zasad bezpieczeństwa. Ten sam obowiązek dotyczy firm, które zapewniają pracę na stanowiskach zmienianych lub tymczasowych, na których pracownicy pracują dłużej niż dwa tygodnie.

FAQ

Czym jest Dania Holding Company?
Dania Holding Company to duńska firma holdingowa, która musi zostać zarejestrowana w Agencji Handlu i Spółek. Oto najważniejsze informacje na temat tej spółki:
Jaką stronę internetową należy wykorzystać, aby zarejestrować własną działalność w Danii?
erhvervsstyrelsen.dk

Czym jest Dania Private Limited Company - PLC?
Dania Private Limited Company, znana również jako Anpartsselskab - ApS, to duńska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której akcjonariusze odpowiadają tylko sumą swojego wkładu w przypadku zobowiązań firmy. Z powodu przynależności Danii do Unii Europejskiej, PLC ma większe możliwości ekspansji na rynki państw członkowskich UE. Minimalny kapitał zakładowy PLC wynosi 50 tys. koron duńskich, a nazwa każdej spółki (nawet angielskiej) musi kończyć się skrótem ApS. Rejestracja Dania Private Limited Company wymaga złożenia dokumentów w dwóch agencjach rządowych: Rejestrze Spółek oraz Duńskiej Agencji Handlu i Spółek. W Danish Business Authority można znaleźć wzory Statutu Stowarzyszenia, które opisują m.in. dane personalne założycieli, przydział akcji, koszty tworzenia spółki, dane audytora duńskiego biznesu i członków zarządu. PLC musi mieć co najmniej jednego dyrektora pochodzącego z Danii i minimum jednego akcjonariusza.

PLC jest ograniczona w swojej działalności i ma zakaz wykonywania siedmiu rodzajów działań gospodarczych:
 1. Zarządzania zaufaniem.
 2. Działalności powierniczej.
 3. Ubezpieczeń.
 4. Reasekuracji.
 5. Programów zbiorowego inwestowania.
 6. Zarządzania funduszami.
 7. Bankowości.

Czym jest NemID (EasyID)?
W Danii każda firma otrzymuje identyfikator o nazwie NemID, który działa jak podpis cyfrowy.

Czym jest PMV?
PMV (Personligtejetmindrevirksomhed) to mała firma, której właściciel nie jest zobowiązany do rejestracji w duńskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CVR) i jest osobiście odpowiedzialny za zobowiązania finansowe firmy. PMV nie wymaga kapitału startowego, ale jeśli firma zatrudni pracownika lub przekroczy roczny obrót wynoszący 50 tys. koron duńskich, właściciel jest zobowiązany do zmiany formy na własną działalność gospodarczą.

Jak funkcjonuje nadzór Inspekcji Pracy nad biznesem w Danii?
Duńska Inspekcja Pracy dba o bezpieczeństwo pracowników, regularnie kontrolując firmy pod kątem zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy i higieny. Inspekcja Arbejdstilsynet nadzoruje wszystkie przedsiębiorstwa działające na terenie Danii, w tym zagraniczne oferujące tymczasowe usługi, i kontroluje, czy firmy zarejestrowały się w duńskim Rejestrze Zagranicznych Świadczycieli Usług (RUT). Kontrole te są niezapowiedziane i obejmują firmy na terenie całej Danii. Inspekcja Pracy współpracuje z policją, aby sprawdzić legalność pobytu i pracy obcokrajowców w duńskich przedsiębiorstwach, oraz z Urzędem Skarbowym, aby zapobiegać opóźnieniom w opłatach składek i podatków, w tym VAT. Inspekcja Pracy nie wymaga nakazu sądowego do przeprowadzenia kontroli w firmach i może przeprowadzać również kontrole instalacji morskich. Poza zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, Inspekcja Pracy prowadzi nadzór oparty na ocenie ryzyka, nadzór detaliczny i nadzór rynku.

Co to jest duński RUT?
Osoby, które zakładają i prowadzą własną działalność w Danii, są zobowiązane do zgłoszenia swojej firmy do Rejestru Usługodawców Zagranicznych (RUT) przed rozpoczęciem pracy. Wszelkie zmiany dotyczące spółki również muszą być zgłaszane do RUT, z maksymalnym terminem zgłoszenia do 1 dnia roboczego przed ich wprowadzeniem.

Czym jest Dania Holding Company?
Dania Holding Company to spółka holdingowa z Danii, która musi zostać zarejestrowana w Agencji Handlu i Spółek. Oto najważniejsze informacje o tej firmie:
Jakie są powody nałożenia kar na duńskie przedsiębiorstwa?
W Danii duńskie przedsiębiorstwa podlegają kontroli ze strony organów takich jak policja, urząd skarbowy oraz inspekcja pracy. Celem tych kontroli jest upewnienie się, czy duńskie firmy są zarejestrowane w RUT, czy w odpowiedni sposób opłacają podatki, przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także czy pracownicy posiadają zezwolenie na pracę w Danii. W przypadku naruszenia tych zasad, przedsiębiorstwa mogą otrzymać ostrzeżenia, kary finansowe lub nawet wnioski o oskarżenie.

Jaka jest różnica między założeniem oddziału duńskiej firmy a stworzeniem nowej firmy w Danii?
Założenie oddziału zagranicznej firmy w Danii stanowi korzystną opcję dla polskich przedsiębiorców. Jednakże, polski przedsiębiorca będzie miał możliwość utworzenia oddziału swojej firmy tylko wtedy, gdy działalność zarejestrowana w Polsce będzie miała formę prawną zbliżoną do duńskiej, czyli A/S lub ApS. W przeciwieństwie do zakładania nowej spółki, do utworzenia oddziału zagranicznej firmy w Danii nie jest wymagany kapitał startowy.

Jakie numery telefonów i adresy stron internetowych powinienem znać w Danii?
statsforvaltning.dk,
erhvervsstyrelsen.dk,
virk.dk,
skat.dk.

Jakie są kroki do założenia firmy w Danii?
W Danii zakładanie i prowadzenie własnej firmy charakteryzuje się brakiem ograniczeń, swobodną konkurencją, wolnym rynkiem, stosunkowo niskim podatkiem dochodowym (28%) oraz najniższym obciążeniem pracodawców ubezpieczeniem zdrowotnym i socjalnym w krajach OECD (1% z funduszu płac). Dla zagranicznych przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć działalność na terenie Skandynawii, rejestracja nowej firmy oraz wszelkie formalności z tym związane są przystępne, a duńscy urzędnicy mogą udzielić pomocy. Można to zrobić poprzez stronę internetową Agencji Przedsiębiorstw i Handlu - DCCA (Danish Commerce and CompaniesAgency): https://erhvervsstyrelsen.dk/na której znajduje się formularz rejestracyjny, a przez którą duńskie firmy otrzymują specjalny numer Centralnego Rejestru Firm - CVR: https://datacvr.virk.dk/.

Czym jest certyfikat pobytowy i kto powinien złożyć wniosek o jego wydanie?
W celu pobytu dłuższego niż 3 miesiące w Danii, każdy polski obywatel oraz przedsiębiorca planujący założenie własnej działalności w Danii, musi złożyć wniosek o certyfikat pobytowy obywatela UE/EOG w duńskim Urzędzie Regionalnym (https://familieretshuset.dk/).

Czym jest organizacja Invest in Denmark?
Invest in Denmark to duńska organizacja, która została utworzona z celem udzielania odpowiedzi na pytania przedsiębiorców dotyczące m.in. nowych inwestycji w Danii.

Czym jest Afstaelse?
Afstaelse to opłata w postaci odstępnego lub depozytu, którą obecny dzierżawca sklepu musi uiścić poprzedniemu dzierżawcy lokalu jako warunek wynajęcia nieruchomości na prowadzenie działalności handlowej.

Czym jest system LetLøn?
LetLøn to bezpłatny system, który można znaleźć na stronie internetowej duńskiego Urzędu Celno-Podatkowego (SKAT). Jest to narzędzie, które pozwala na prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników w małych duńskich firmach. Aby skorzystać z LetLøn, pracodawca musi wprowadzić stawkę za godzinę pracy pracownika, a system automatycznie obliczy podatki oraz koszty potrzebne do rocznego rozliczenia.

Kto jest płatnikiem VAT w Danii?
Przedsiębiorca, który założy spółkę w Danii, jest zobowiązany do opłacania podatku od osób prawnych, czyli CIT, w wysokości 22%. Jeśli roczne obroty jego firmy przekroczą 20 tys. DKK, to staje się on płatnikiem podatku VAT w wysokości 25%.

Jaki jest koszt przetłumaczenie dokumentów z języka duńskiego przez tłumacza przysięgłego?
Przetłumaczenie jednej strony dokumentu z języka duńskiego na język polski przez tłumacza przysięgłego kosztuje około 400 koron duńskich.
Cofnij odpowiedź

Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*


Email*

Zabezpieczenie antyspamowe*
Imię na literę "k" to
Kuba
czy
Marek

118 odpowiedzi na artykuł "Firma w Danii"

Fabian747
Cześć, mam takie pytanie. Ile pracowników może zatrudniać duńska firma?
ODPOWIEDZ
Natasza Gałecka
W Danii, firma może zatrudniać dowolną liczbę pracowników w zależności od potrzeb i wymagań działalności. Nie ma ściśle określonego limitu w zakresie ilości pracowników.
Fabian747
Czy oznacza to, że zarówno małe, jak i duże firmy mogą zatrudniać tyle pracowników, ile potrzebują?
Natasza Gałecka
Dokładnie! Zarówno małe, jak i duże firmy w Danii mają elastyczność w kwestii zatrudniania pracowników. Decyzja o ilości pracowników zależy od wielu czynników, takich jak potrzeby operacyjne, zakres działalności, dostępność finansowa i wiele innych.
Hubert Kozicki
Jestem ciekawy mniej więcej Ile kosztuje godzina pracy w Danii?
ODPOWIEDZ
Czesław
Wysokość wynagrodzenia za godzinę pracy w Danii może się różnić w zależności od wielu czynników. Przede wszystkim zależy to od branży, zawodu, doświadczenia i umiejętności pracownika.
Witold Kolek
Jak dostac CPR w Danii?
ODPOWIEDZ
Justyna Lijewska
Cześć! Aby uzyskać CPR (Central Person Register) w Danii, musisz być rezydentem tego kraju.
Witold Kolek
Czy mogę złożyć wniosek o CPR od razu po przyjeździe do D
Justyna Lijewska
Tak, możesz złożyć wniosek o CPR w urzędzie skarbowym (Skattestyrelsen) od razu po przyjeździe do Danii. Ważne jest, abyś zarejestrował swój przyjazd w miejscowym urzędzie meldunkowym.
Witold Kolek
Dziękuje Justyna. :-)
Jacek63
Ile się czeka na numer CPR w Danii?
Justyna Lijewska
jJeśli wszystkie wymagane dokumenty są poprawnie złożone, czas oczekiwania na otrzymanie numeru CPR może wynieść od kilku dni do kilku tygodni.
Celina Kornacka
Hejka. Jaki biznes warto otworzyć w Danii?
ODPOWIEDZ
Paula Buchalska
Wybór rodzaju biznesu zależy od wielu czynników, takich jak Twoje zainteresowania, umiejętności, doświadczenie, a także analiza rynku i zapotrzebowania na dane usługi lub produkty. W Danii istnieje wiele obiecujących branż, ale warto znaleźć taki biznes, który dobrze pasuje do Twoich mocnych stron.
Feliks09
Co to jest Rut w Danii?
ODPOWIEDZ
Kamil Hojnacki
W Danii, "RUT" to skrót od "Registreret Virksomhed" (zarejestrowana firma). Jest to status, który umożliwia osobom fizycznym, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą (selvstændig erhvervsdrivende), skorzystanie z ulg podatkowych i zmniejszenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dzięki temu statusowi, przedsiębiorcy mogą uzyskać korzystniejsze warunki finansowe i zachęty do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w Danii.
Wojciech Koziatek
Jak zarejestrować firmę w Danii w prosty sposób?
ODPOWIEDZ
Cezary Powanda
Aby zarejestrować firmę w Danii w prosty sposób, należy znaleźć dostępną nazwę, wybrać strukturę prawno-organizacyjną, przygotować wymagane dokumenty i zarejestrować firmę online na stronie erhvervsstyrelsen.dk.
Hugo
Hej. Jakie są miesięczne koszty prowadzenia działalności gospodarczej w Danii?
ODPOWIEDZ
Jarosław522
Koszty prowadzenia działalności gospodarczej w Danii mogą się różnić w zależności od wielu czynników. Czy mówisz o kosztach związanych z firmą typu jednoosobowa działalność gospodarcza czy może bardziej złożoną spółką?
Hugo
Właśnie chodzi mi o firmę typu jednoosobowa działalność gospodarcza.
Jarosław522
W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, miesięczne koszty mogą obejmować:

-Składki na ubezpieczenie społeczne (A-kasse) - to jest zabezpieczenie na wypadek utraty pracy.
-Składki na ubezpieczenie zdrowotne - ochrona zdrowia i dostęp do opieki medycznej.
-Podatek dochodowy - płatności podatkowe zależne od dochodu firmy i Twojej sytuacji finansowej.
-Opłata za księgowość - jeśli zatrudniasz księgowego do prowadzenia ksiąg finansowych.
-Opłaty za rejestrację firmy i inne koszty administracyjne.
Karol Babiuch
Interesuje mnie jak sprawdzić firmę w Danii?
ODPOWIEDZ
Artur Markiewicz
Możesz skorzystać z kilku różnych źródeł, takich jak Centralny Rejestr Firm (CVR), strony internetowe danego przedsiębiorstwa, oraz dostępnych baz danych biznesowych. Podam Ci stronę internetową: https://datacvr.virk.dk/
Jan
Czy firma w Danii musi mieć dochód?
ODPOWIEDZ
Wiktor2
Cześć! W zasadzie nie ma wymogu, aby firma w Danii miała dochód. Firma może działać i nie osiągać zysków przez pewien okres czasu.
Jan
Czy to oznacza, że ​​firma może działać w Danii bez generowania przychodów?
Wiktor2
Wielu przedsiębiorców rozpoczyna swoje działalności, mając na uwadze, że w pierwszych etapach działalności firma może nie generować dochodu z różnych powodów.
Jan
Ok, dzięki za info!
Sylwester6376
Siema rozważam otwarcie firmy w Danii, ale czy warto założyć firmę w Danii?
ODPOWIEDZ
Róża Kuźnik
Założenie firmy w Danii może być dobrym pomysłem z wielu powodów. Przede wszystkim Dania uznawana jest za przyjazne miejsce dla biznesu, co oznacza, że istnieją korzystne ramy prawne i niskie bariery dla przedsiębiorców.
Filip
Co to jest numer CVR w Danii?
ODPOWIEDZ
Leszek Poręba
Numer CVR to Centralny Rejestr Firm (Central Virksomhedsregister) w Danii. To unikalny identyfikator przydzielany każdej firmie prowadzącej działalność w Danii.
Filip
Czy numer CVR jest wymagany dla każdej firmy w Danii?
Leszek Poręba
Tak, numer CVR jest obowiązkowy dla wszystkich firm, niezależnie od tego, czy są to duże przedsiębiorstwa, małe firmy czy osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Igor Rys
Cześć, jak zamknac firme w Danii? Czy jest to trudne? Potrzebuje coś?
ODPOWIEDZ
Alicja Kocur
Cześć! Tak, zamykanie firmy w Danii może być procesem wymagającym pewnych formalności. Przede wszystkim, musisz złożyć odpowiednią deklarację i spełnić określone wymagania.
Igor Rys
Czy mogłabyś mi Alicja powiedzieć, jakie są główne kroki do zamknięcia firmy?
Alicja Kocur
Przede wszystkim, musisz sporządzić plan zamykania firmy i poinformować o tym zarząd, jeśli taki istnieje. Następnie zarejestruj zamknięcie firmy w rejestrze handlowym.
Brunon Błoniarz
Co jeśli firma nie ma dochodu w Danii?
Zbigniew Matusiak
chcę założyć firmę w Danii. Potrzebuje jakiś dokumentów i czy mogę to zrobić sam?
ODPOWIEDZ
Janina Tomaska
Aby założyć firmę w Danii, będziesz potrzebować kilku dokumentów i formalności. Będzie to wymagało rejestracji firmy w duńskim rejestrze handlowym. Niektóre z dokumentów, które będą wymagane, to m.in.:

-Statut lub umowa spółki - dokument określający strukturę i zasady funkcjonowania firmy.
-Dokumenty tożsamości założycieli - dowody osobiste lub paszporty osób założycieli firmy.
-Adres firmy - konieczne jest podanie adresu rezydencji lub siedziby firmy.
-Kapitał zakładowy - ustalona suma, którą trzeba wpłacić na konto firmy.

Założenie firmy w Danii można zrobić samodzielnie, ale procedury są złożone i wymagają znajomości lokalnych przepisów oraz języka duńskiego. Warto zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy lokalnego prawnika lub firmy doradczej, która specjalizuje się w zakładaniu firm, aby ułatwić cały proces i uniknąć niepotrzebnych komplikacji.
Lucjan
Jakie znane postacie, artystyczne lub naukowe, pochodzą z Danii?
ODPOWIEDZ
Robert Trawiński
ak, to prawda. Dania ma wiele wybitnych postaci zarówno w świecie sztuki, jak i nauki. Na przykład, znany jest duński rzeźbiarz Bertel Thorvaldsen, który był jednym z najważniejszych artystów epoki neoklasycyzmu. Jego prace zdobią liczne muzea i miejsca publiczne na całym świecie.
Lucjan
Fascynujące! A co z dziedziny nauki? Czy Dania ma wybitnych naukowców?
Robert Trawiński
Oczywiście! Dania może poszczycić się wieloma wybitnymi naukowcami. Jednym z najbardziej znanych jest Niels Bohr, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1922 roku za badania struktury atomowej i wprowadzenie teorii kwantowej. Jego wkład w rozwój fizyki jest nieoceniony.
Lucjan
To naprawdę imponujące! Dziękuję za te interesujące informacje o znanych postaciach, artystach i naukowcach z Danii. To fascynujący kraj!
Joachim855
Czy są jakieś Polskie firmy które oferują pomoc w założeniu firmy w Danii?
ODPOWIEDZ
Cezary Poźniak
Tak, istnieją polskie firmy, które oferują pomoc w założeniu firmy w Danii. Te firmy specjalizują się w świadczeniu usług doradczych i wsparcia dla przedsiębiorców z Polski, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą w Danii. Dzięki nim można uzyskać niezbędne informacje prawne, podatkowe, administracyjne i logistyczne związane z założeniem firmy w Danii oraz w procesie rozwoju biznesu.
Mirosław Komarek
jak założyć firmę w Danii. Potrzebuje pilnie na już!
Dominik Śliwa
Hej! Ostatnio słyszałem, że działalność gospodarcza Dania jest bardzo rozwinięta. Czy wiecie coś więcej na ten temat?
ODPOWIEDZ
Iga Walas
Tak, to prawda. Dania jest jednym z najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajów na świecie. Mają silny sektor usług, w tym bankowość, turystykę i transport. Ponadto, przemysł morski odgrywa kluczową rolę w ich gospodarce, w tym akwakulturę i przetwórstwo ryb.
Stanisław Kijak
Jakie są wymagania i procedury Dania zakładanie działalności?
ODPOWIEDZ
Dominika Bieniek
W celu założenia działalności gospodarczej w Danii, istnieje kilka kluczowych wymagań i procedur do spełnienia. Przede wszystkim należy zdecydować, czy chcesz założyć firmę jako osoba fizyczna czy spółka prawa handlowego. Oba rodzaje mają swoje zalety i ograniczenia, więc warto dobrze to przemyśleć.

Następnie, aby zarejestrować firmę, będziesz musiał zgłosić ją odpowiednim organom. Centralny Urząd Skarbowy (SKAT) oraz Duński Urząd Rejestracji Firmy (Erhvervsstyrelsen) są odpowiedzialne za ten proces. Będziesz potrzebować wniosku rejestracyjnego oraz informacji dotyczących Twojej działalności.

Dodatkowo, pamiętaj, że musisz posiadać fizyczny lub prawniczy adres w Danii, aby móc zarejestrować firmę. Istnieje możliwość skorzystania z usług firm zajmujących się dostarczaniem adresów siedziby dla firm.
Szczepan
zakładanie firmy Dania to prosta sprawa nie ma się czego bać. ;)
Jarosław Heliński
Hej pilnie założenie firmy Dania pomoc, ktoś coś może zaoferować?
ODPOWIEDZ
Martyna Stelmach
Zapraszam do kontaktu Jarosław.
Sara Skonieczny
Jak prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w Danii?
Wacław Olbryś
pomoc w założeniu firmy w Danii obejmuje także doradztwo w zakresie rozwoju biznesowego, marketingu i zarządzania?
ODPOWIEDZ
Dominik96
Tak, w duńskim środowisku przedsiębiorczości istnieją różne programy i instytucje oferujące wsparcie w tych dziedzinach. Na przykład, lokalne agencje rozwoju gospodarczego, inkubatory biznesowe i uczelnie mogą oferować doradztwo i mentoring dla przedsiębiorców.
Wacław Olbryś
To brzmi obiecująco! Czy mógłbyś podać jakieś konkretne przykłady, jakie korzyści może przynieść to doradztwo?
Dominik96
Doradztwo w zakresie rozwoju biznesowego może pomóc w opracowaniu strategii rozwoju firmy, identyfikacji celów i rynków docelowych, a także w planowaniu działalności. To pomoże Ci zrozumieć, jak najlepiej rozwijać swoją firmę i zdobyć konkurencyjną przewagę.
Natalia Grzywa
Czy opłaca się założyć firmę w Danii?
ODPOWIEDZ
Dariusz
To zależy od wielu czynników. Zakładanie firmy w Danii może mieć wiele korzyści. Kraj ten ma stabilną gospodarkę, przyjazne dla przedsiębiorców środowisko biznesowe i wsparcie dla innowacyjnych pomysłów. To może pomóc w sukcesie Twojego biznesu.
Jacek Łada
Mam takie pytanko. Jak szybko można otworzyć działalność w Danii?
ODPOWIEDZ
Janusz Pacek
Otwarcie działalności w Danii może być stosunkowo szybkie, o ile wszystkie formalności i dokumenty zostaną odpowiednio przygotowane i złożone. W dużej mierze zależy to od rodzaju firmy oraz indywidualnych okoliczności. Procedura rejestracji może być zakończona w ciągu kilku dni do kilku tygodni.
Renata Pawlak
Jakie są koszty otwarcia firmy w Danii?
ODPOWIEDZ
Fabian Grajek
Koszty otwarcia firmy w Danii mogą obejmować opłaty rejestracyjne, kapitał zakładowy, opłaty notarialne, koszty księgowe i podatkowe, wynajem biura, opłaty licencyjne i zezwolenia, ubezpieczenia, konsultacje prawne i księgowe, oraz wydatki na reklamę i marketing. Przedsiębiorcy powinni dokładnie oszacować wszystkie koszty, aby uniknąć niespodzianek i mieć odpowiedni budżet na rozpoczęcie działalności.
Mariusz Kuberski
Dzień dobry, Czy trudno jest otworzyć firmę w Danii?
ODPOWIEDZ
Adam Kalmus
Ocena ryzyka i trudności związanych z otwarciem firmy w Danii może różnić się w zależności od indywidualnej sytuacji i doświadczenia. Ogólnie rzecz biorąc, zakładanie firmy w Danii może być stosunkowo prostym procesem, o ile przedsiębiorca jest odpowiednio przygotowany i zdeterminowany.
Natalia Tarłów
Jakie są korzyści z zakładanie firmy w Danii w porównaniu z innymi krajami?
ODPOWIEDZ
Ryszard Gołąbek
Faktycznie, zakładanie firmy w Danii może mieć wiele korzyści. Kraj ten ma bardzo przyjazne dla przedsiębiorców środowisko biznesowe. Procedury rejestracji są stosunkowo proste i czas ich załatwienia jest krótki w porównaniu z niektórymi innymi krajami.
Wojciech33
W jaki sposób można uzyskać pomoc przy otwieraniu firmy w Danii?
ODPOWIEDZ
Zuzanna Kornacka
istnieje kilka sposobów, aby uzyskać pomoc przy otwieraniu firmy w Danii. Przede wszystkim, można skorzystać z usług firm doradczych specjalizujących się w zakładaniu firm i prowadzeniu działalności gospodarczej. Te firmy oferują wsparcie w różnych obszarach, takich jak rejestracja firmy, przygotowanie dokumentów, doradztwo podatkowe, czy opracowanie biznesplanu.
Wojciech33
Dziękuje za fachową odpowiedź!
Marcin Koźlik
Cześć! Jakie są odpowiedzialności i obowiązki zarządu spółki w Danii?
ODPOWIEDZ
Anna Osowska
Zarząd spółki w Danii ma wiele istotnych odpowiedzialności i obowiązków. Przede wszystkim, zarząd odpowiada za zarządzanie codziennymi operacjami firmy i podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych.

Dodatkowo, zarząd spółki ma obowiązek działać zgodnie z prawem i przestrzegać wszelkich przepisów regulujących działalność firmy, zarówno te związane z prawem handlowym, jak i podatkowym.
Daniel Karpel
Jakie są wymogi dotyczące prowadzenia firma w Danii księgowość?
ODPOWIEDZ
Marta
istnieją pewne wymogi dotyczące księgowości dla firm w Danii. Przede wszystkim, każda firma jest zobowiązana do prowadzenia pełnej i dokładnej dokumentacji księgowej zgodnie z duńskim prawem.
Julian Szydłowski
Dokumentacja księgowa powinna zawierać wszystkie transakcje finansowe, w tym wpływy i wydatki firmy, rachunki, faktury, umowy, a także dane dotyczące zatrudnienia i płac.
Paulina Ratkowska
mam taki temat: firma w Danii jak założyć - czy istnieją różnice w procedurze zakładania firmy w Danii w porównaniu z innymi krajami?
ODPOWIEDZ
Hubert Hański
istnieją pewne różnice w procedurze zakładania firmy w Danii w porównaniu z innymi krajami. Dania uznawana jest za jedno z najłatwiejszych miejsc w Europie do zakładania firmy, dzięki przyjaznemu i efektywnemu środowisku biznesowemu.
Aneta Piękoś
Cześć! W jaki sposób można skorzystać z usług doradztwo dla firm w Danii?
ODPOWIEDZ
Juliusz Brożek
istnieje kilka sposobów, aby skorzystać z usług doradztwa dla firm w Danii. Można bezpośrednio skontaktować się z firmami świadczącymi usługi doradcze, które oferują wsparcie w różnych obszarach, takich jak zarządzanie, finanse, marketing, czy rozwój biznesu.
Lucyna Małek
Czyli to też jest związane z prowadzenie firmy w Danii?
Eliasz Matuś
Czy Danii jest znana z jakichś innowacji lub osiągnięć naukowych?
ODPOWIEDZ
Tomasz Karwacki
Dania jest bardzo znana z wielu innowacji i osiągnięć naukowych. Na przykład, duńscy naukowcy odegrali kluczową rolę w dziedzinie badań nad energią wiatrową. Dania jest światowym liderem w wykorzystywaniu energii wiatrowej do produkcji energii elektrycznej, co stanowi znaczący wkład w zrównoważoną energetykę.
Kamil Rożański
Również duńscy naukowcy przyczynili się do rozwijania dziedziny biotechnologii. Dania ma silne sektory biotechnologiczne, w tym zaawansowane badania nad lekami i bioproduktami. Wiele duńskich firm biotechnologicznych odnosi międzynarodowy sukces.
Matylda Rutka
Czy można założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Danii?
ODPOWIEDZ
Jolanta
Tak, można założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Danii. Jest to popularna opcja dla przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić działalność samodzielnie bez zakładania spółki. W takim przypadku, będziesz działać jako jedyny właściciel firmy, odpowiedzialny za wszystkie aspekty jej działania.
Helena Ruszczyk
Czy ktoś tutaj oferuje pomoc dla firmy w Danii?
ODPOWIEDZ
Teresa Błońska
Też jestem zainteresowana...
Kornel Supko
Jakie są formalności przy zakładaniu firmy w Danii?
ODPOWIEDZ
Róża
Przy zakładaniu firmy w Danii, formalności obejmują m.in.:

Rejestrację firmy w Duńskim Urzędzie ds. Prawa Handlowego.
Wybór odpowiedniej struktury prawnej dla firmy.
Przedstawienie umowy spółki, statutu oraz informacji o zarządzie i udziałowcach.
Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
Przygotowanie planu biznesowego oraz informacji o planowanym zakresie działalności.
Filip Kott
Chcę założyć firmę w Danii. Czy muszę osobiście być w Danii, czy mogę to załatwić zdalnie?
ODPOWIEDZ
Ilona Skwarek
Wiele formalności związanych z założeniem firmy w Danii można załatwić zdalnie, bez konieczności osobistego przybycia do kraju. Możesz skorzystać z pełnomocnika lub firmy usługowej, która pomoże w rejestracji firmy w Duńskim Urzędzie ds. Prawa Handlowego.
Maciej Jusko
Czy warto mieć biznes w Danii?
ODPOWIEDZ
Kamila Konieczka
Oczywiście, ocena wartości posiadania biznesu w Danii zależy od wielu czynników, takich jak branża, plany rozwoju, konkurencja, i indywidualne preferencje przedsiębiorcy. Niemniej jednak, można wymienić kilka pozytywnych aspektów, które sprawiają, że posiadanie biznesu w Danii może być korzystne.

Danii to kraj o stabilnym i przyjaznym środowisku biznesowym, co sprzyja prowadzeniu działalności gospodarczej. Wysoka jakość życia przyciąga wykwalifikowanych pracowników i umożliwia łatwiejsze pozyskiwanie talentów. Elastyczne prawo pracy daje większą swobodę w zarządzaniu personelem. Istnieją także liczne programy wsparcia dla startupów i innowacyjnych przedsięwzięć.
Patryk Grzybowski
Czy Dania jest przyjazna przedsiębiorcom?
Adrianna Kapłon
Dania uznawana jest za przyjazny kraj dla przedsiębiorców. Oferuje stabilne i przyjazne środowisko biznesowe, dobre wsparcie dla startupów i innowacyjnych firm, oraz elastyczne prawo pracy. Wysoka jakość życia i rozwinięta infrastruktura przyciągają inwestorów i wykwalifikowanych pracowników. Jednak wysokie podatki i konkurencyjny rynek mogą stanowić wyzwanie dla niektórych przedsiębiorców. Warto dokładnie przeanalizować korzyści i koszty przed założeniem firmy w Danii.
Zdzisław
Ktoś mi może powiedzieć firma w Danii za i przeciw?
ODPOWIEDZ
Karol00
Zalety zakładania firmy w Danii:

Stabilne i przyjazne środowisko biznesowe.
Wysoka jakość życia przyciąga pracowników i inwestorów.
Elastyczne prawo pracy ułatwia prowadzenie działalności.
Wsparcie dla innowacyjnych przedsięwzięć.
Proste procedury rejestracyjne.
Przeciwności zakładania firmy w Danii:

Wysokie podatki.
Wymogi dotyczące dokumentacji i raportowania.
Konkurencja na rynku.
Możliwe trudności językowe dla niektórych przedsiębiorców.
Wysokie koszty życia i wynajmu nieruchomości w niektórych miastach.
Leszek2
Hejjj, co zrobić, żeby założyć firmę w Danii?
ODPOWIEDZ
Piotr Wiecheć
Aby założyć firmę w Danii, musisz podjąć kilka kroków. Po pierwsze, zdecyduj, jaką strukturę prawna chcesz dla swojej firmy, na przykład ApS (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) lub IVS (innowacyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Następnie wybierz odpowiednią nazwę firmy i sprawdź, czy jest ona dostępna do rejestracji w Duńskim Urzędzie ds. Prawa Handlowego (Erhvervsstyrelsen).
Mateusz Kaczmarski
Czy własna firma w Danii wiąże się z jakimiś obowiązkami podatkowymi?
ODPOWIEDZ
Natalia Kosub
Tak, założenie firmy w Danii niesie za sobą pewne obowiązki podatkowe. Musisz regularnie składać deklaracje podatkowe, zarówno dla swojej firmy, jak i dla ewentualnych pracowników. Istnieją również różne rodzaje podatków, takie jak podatek dochodowy od przedsiębiorstw i podatek VAT, które musisz płacić w zależności od aktywności firmy. Warto skonsultować się z księgowym lub doradcą podatkowym, aby prawidłowo wypełnić te obowiązki.
Sabina
Firma w Danii co musisz wiedzieć?
ODPOWIEDZ
Przemek Solak
Kiedy zakładasz firmę w Danii, musisz zarejestrować ją w odpowiednich organach, takich jak Duński Urząd ds. Prawa Handlowego. Wybór struktury prawnej i nazwy firmy jest ważny. Musisz uzyskać numer identyfikacji podatkowej i otworzyć konto bankowe. Firmy muszą przestrzegać przepisów podatkowych i księgowości. Ważne są również ubezpieczenia i zatrudnienie, jeśli planujesz mieć pracowników.
Mariusz Wachowicz
Czy możecie mi coś powiedzieć o podatki Dania
ODPOWIEDZ
Magdalena66
W Danii system podatkowy jest dość rozbudowany. Głównymi rodzajami podatków są podatek dochodowy, podatek od nieruchomości oraz podatek VAT. Chociaż stawki podatków mogą się różnić w zależności od sytuacji finansowej, w Danii obowiązuje zasada progresywnego opodatkowania, co oznacza, że osoby zarabiające więcej płacą wyższe stawki podatkowe.
Marcin
Czy zakładanie biznes w Danii wymaga dużej ilości formalności?
ODPOWIEDZ
Patrycja Karbowska
Nie jest to takie skomplikowane. W Danii rejestracja firmy odbywa się online, co ułatwia proces. Konieczne są podstawowe dokumenty, takie jak statut spółki, dane założycieli, a także zgłoszenie działalności do odpowiednich urzędów.
Nina Wolek
Dzień dobry! Szukam doświadczonego księgowego w Danii, który pomoże mi w prowadzeniu mojej firmy.
ODPOWIEDZ
Artur
Witaj! Oczywiście, jestem tu, aby Cię wesprzeć. Jesteśmy biurem rachunkowym specjalizującym się w obszarze księgowości dla firm w Danii. Zapraszamy do współpracy
Mateusz63
Cześć! Chciałbym dowiedzieć się, jak założyć firmę w Danii. Czy może ktoś mi w tym pomóc?
ODPOWIEDZ
Julian Kozakiewicz
Z przyjemnością pomogę Ci zrozumieć proces zakładania firmy w Danii. Na początek, musisz podjąć kilka kluczowych kroków. Po pierwsze, musisz wybrać odpowiednią strukturę prawną firmy.

W Danii najczęściej wybierane struktury prawne to jednoosobowa działalność gospodarcza (enkeltmandsvirksomhed), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (anpartsselskab - ApS) oraz spółka akcyjna (aktieselskab - A/S). Każda z tych opcji ma swoje zalety i wady, więc warto dobrze zrozumieć, które najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.
Mateusz63
Dziękuje!
Chcę założyć firmę w Danii.